Valbara seminarier 


Du kan välja ett seminarium på förmiddagen och ett på eftermiddagen, som vart och ett seminarium innehåller olika föreläsningar. Du väljer vilka seminarier du vill gå på i samband med din anmälan.

Seminarierna är grupperade utifrån de grundläggande förutsättningarna i den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet i hälso-och sjukvården: Agera för säker vård.

Visionen i den nationella handlingsplanen är: God och säker vård – överallt och alltid med det övergripande målet att ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada. Läs mer här

Önskar du byta seminariespår? Klicka på ändringslänken i din epostbekräftelse. Obs! endast möjligt i mån av plats.

Förmiddag - klockan 10:45 - 12:00

Under förmiddagen kan du välja mellan följande tre seminarier där olika föreläsningar ingår

1. Engagerad ledning och tydlig styrning

Det är vårdgivarens ansvar att verksamheten bedrivs på ett sätt som innebär att lagar och föreskrifter efterföljs. Vårdgivaren ska bland annat planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård i hälso- och sjukvården upprätthålls.

a) Full tillgänglighet ur två aspekter –en revolution på systemnivå i primärvården.

Omställning till full tillgänglighet för våra patienter vid kontakt med vårdcentral via chatt eller telefon samt det proaktiva arbetet för full tillgänglighet och uppföljning vid kända behov, bland annat kronisk sjukdom.

Vårdgivare: Capio Närsjukvård
Presentatör/talare: Seika Lee och Magnus Röjvall 

b) Södertälje sjukhus resa för säker och excellent omvårdnad med hjälp av magnetmodellen.

Vi berättar om vår förändringsresa där studieresultat, magnetmodellen och erfarenhetsutbyten med tvillingsjukhuset i USA ingår. Vi delar med oss av några magnetiska aktiviteter som pågår, däribland en ny omvårdnadsorganisation samt standarder för säker vård.

Vårdgivare: Södertälje sjukhus
Presentatör/talare: Lena Swedberg och Lena Kruse

c) Samverkan kring hänvisade patienter för en mer sammanhållen vård.

För att undvika att vårdsökande hänvisas runt bland vårdgivare använder man i Region Stockholm Hänvisningsstödet vid initial bedömning av vårdbehov för att fastställa vilken vårdform som ska omhänderta patienten. Med ett strukturerat arbetssätt i yttre triage vill vi bemöta patienten där den befinner sig i sin process och stärka patienten att vara delaktig i den processen.

Vårdgivare: Södersjukhusets akutmottagning och Haga närakut
Presentatör/talare: Monica Johansson Tesfay och Anton Palmqvist

2. En god säkerhetskultur del ett

Säkerhetskulturen behöver kännetecknas av ett aktivt arbete med att identifiera risker och skador samt ett lika aktivt arbete med att minimera dem. Det ska finnas ett öppet arbetsklimat där personalen tryggt kan rapportera, diskutera och ställa frågor om säkerhet. Arbetsplatsen behöver också präglas av ett icke-skuldbeläggande förhållningssätt. En god säkerhetskultur leder även till att alla lär av negativa händelser som inträffat och av positiva resultat.

a) Kollegialt krisstöd för vårdpersonal: Hur hjälper vi varandra att sätta på syrgasmasken på oss själva och varandra först?

Vi har tagit fram en riktlinje för hur akut och långsiktigt krisstöd kan ges till medarbetare som varit med en om allvarlig händelse på jobbet. Syftet är att medarbetare och chefer ska ha verktyg för att hjälpa och stötta en drabbad kollega och därigenom bidra till ökad psykologisk trygghet på arbetet.

Vårdgivare: Tema Kvinnohälsa Karolinska Universitetssjukhuset
Presentatör/talare: Lotta Millde Luthander och Nina Rose

b) Empatigymmet: Ett spel för att motionera fram bättre patientmöten.

Södersjukhuset berättar om Empatigymmet – ett kortspel utvecklat speciellt för vårdpersonal för att träna sitt bemötande och stärka sina empatiska muskler på ett lustfyllt, roligt och minnesvärt sätt.

Vårdgivare: Södersjukhuset innovation avd. Kvalitet och patientsäkerhet
Presentatör/talare: Pomme van Hoof – Innovationsledare, Clara Chague – Grafisk Designer och Eva Kristensen - Patientvägledare

c) Att bygga broar: En samverkan mellan psykiatri och primärvård.


Hur man kan bygga broar mellan psykiatrin och primärvården för att skapa samverkan och öka patientsäkerheten.

Vårdgivare: SLSO Torsviks vårdcentral
Presentatör/talare: Cecilia Arvinge och Johan Sandström

3. Adekvat kunskap och kompetens del ett

Personal med adekvat kompetens och goda förutsättningar att utföra sitt arbete är en grundläggande förutsättning för säker vård.

a) Palliativ vård på akutsjukhus: Hur säkrar vi en värdig vård livet ut?

Många dör inom akutsjukvården men vi vet idag att det råder stor kunskapsbrist i vården av patienter med palliativa vårdbehov vilket leder till bristfällig kvalitet. Palliativa vårdbehov hamnar i skuggan av den kurativa vården vilket gör att vård i livets slutskede ofta får en lägre prioritet.

Vårdgivare: Danderyds sjukhus
Presentatör/talare: Nina Öhnfeldt och Jennie Bergman

b) Färre trycksår på Thoraxintensiven – ett engagerande förbättringsarbete.

Ett förbättringsarbete gällande trycksår genomfördes under drygt ett år på Thoraxintensiven, Karolinska Sjukhuset. Skapandet av ett större engagemang för trycksår bland omvårdnadspersonalen resulterade i ökad andel patienter utan trycksår från 60 % till 84 % tillsammans med flera andra generella förbättringar.

Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset, Thoraxintensiven
Presentatör/talare: Ulrika Grenholm och Lovisa Fransson 

c) Utvärdering och implementering av ett digitalt beslutsstöd för maligna tumörsår.

Projektet har undersökt om konsultation och dialog i ett digitalt beslutsstöd är en fungerande metod för sårbedömning och sårbehandling för patienter med tumörsår.

Vårdgivare: Karolinska Universitetssjukhuset Tema Cancer / Capio S:t Göran Bröst Centrum
Presentatör/talare: Liselott Sahlberg, Annkristin Ahnsjö och Kerstin Klockhoff

d) Ungdomsmottagningens Metod och kunskapsbank med innehållande digitala processflöden.

En presentation av ett arbetsverktyg vars syfte är stärka möjligheterna för en jämlik vård samt för att skapa patientsäkerhet. Banken är en lättillgänglig plattform där medarbetare, oavsett profession, kan söka kunskap, information och arbetsflöden.

Vårdgivare: SLSO Region Stockholms Ungdomsmottagningar
Presentatör/talare: Suzanne Hamilton och Jessica Sunesson

Eftermiddag - klockan 13:15 - 14:30

Under eftermiddagen kan du välja mellan följande tre olika seminarier där olika föreläsningar ingår.

4. En god säkerhetskultur del två

Säkerhetskulturen behöver kännetecknas av ett aktivt arbete med att identifiera risker och skador samt ett lika aktivt arbete med att minimera dem. Det ska finnas ett öppet arbetsklimat där personalen tryggt kan rapportera, diskutera och ställa frågor om säkerhet. Arbetsplatsen behöver också präglas av ett icke-skuldbeläggande förhållningssätt. En god säkerhetskultur leder även till att alla lär av negativa händelser som inträffat och av positiva resultat.

a) Klinikminne, patientsäkerhetsluncher och organisatoriskt lärande.

Inom Tema Kvinnohälsa arbetar vi för att engagera alla medarbetare i patientsäkerhetsarbetet. Genom patientsäkerhetsluncher dit all personal välkomnas, regelbundna patientärenderonder och bred patientinvolvering skapas ett integrerat system där det organisatoriska minnet bidrar till en stabil erfarenhetsöverföring också när verksamheten organiseras om.

Vårdgivare: Tema Kvinnohälsa Karolinska Universitetssjukhuset
Presentatör/talare: Lotta Millde Luthander

b) Kretsloppssystem för patientens delaktighet och barnets bästa.

Kretsloppssystemet (för patientens delaktighet och barnets bästa) syftar till att delaktiggöra patienter och familjer i det systematiska förbättringsarbete som pågår i den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvårdens organisationsstruktur.

Vårdgivare: BUP Stockholm
Presentatör/talare: Janine Semius och Linn Noorbakhsh, BISAM och barnrättsombud

c) Erfarenheter från SAFETY-projektet.

SAFETY-projektet är ett samarbete mellan BUP Stockholm, Centrum för psykiatriforskning och Karolinska Institutet. Inom ramen för projektet utvärderas psykologisk behandling för barn och ungdomar med suicidalt beteende.

Vårdgivare: BUP Projektenhet
Presentatör/talare: Moa Karemyr

d) Ombud psykisk ohälsa – kunskapshöjning för alla vård- och omsorgsverksamheter! 

Syftet med Ombud psykisk ohälsa är att samtliga medarbetare i Tiohundras vård- omsorgsverksamheter ska få tillgång till kompetenshöjning inom området. Detta för att ge medarbetarna bättre förutsättningar att möta den samhälleliga ökningen av psykisk ohälsa och kunna bidra förebyggande för såväl patienter och brukare som medarbetare.​

Vårdgivare: TioHundra, BUFPH (Barn, Unga, Familj, Psykiatri och Habilitering)
Presentatör/talare: Andrea Granholm, Sophie Lindberg och Catharina Terelius

5. Adekvat kunskap och kompetens del två

Personal med adekvat kompetens och goda förutsättningar att utföra sitt arbete är en grundläggande förutsättning för säker vård.

a) Antibiotikaronder kan förbättra antibiotikaanvändning inom geriatriska verksamheter.

Under hösten 2022 genomfördes ett projekt med antibiotikaronder i samarbete mellan Strama Stockholm, Aleris Närsjukvård samt Infektionskliniken vid Södersjukhuset. Antibiotikaronder, som innebär att en infektionsläkare går igenom alla patienter som står på antibiotika två gånger per vecka i dialog med patientansvarig läkare, kan förbättra antibiotikaanvändningen inom geriatriska verksamheter.

Vårdgivare: Strama Stockholm, läkemedelsenheten, avdelningen för kunskapsutveckling, HSF, Region Stockholm
Presentatör/talare: Annika Hahlin och Emilia Titelman

b) Minskad förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.

Går det att vända en hög förskrivning av beroendeframkallande läkemedel? Ja, vi lyckades mot alla odds minska vår förskrivning genom ändrad rutin, stärka allas engagemang och framförallt genom ett strukturerat teamarbete.

Vårdgivare: SLSO Hässelby Vårdcentral
Presentatör/talare: Maria Persson och Carina Holmberg

c) DentDi – Oral hälsa och Diabetes typ 2.

Ett samarbete mellan Folktandvård och Akademiskt primärvårdscentrum för tidig upptäckt och behandling av odiagnostiserad prediabetes och typ 2 diabetes. 

Vårdgivare: Folktandvården Stockholms län AB, Akademiskt Primärvårdscentrum
Presentatör/talare: Anders Lindunger och Katri Harcke

d) Bättre folkhälsa med stöd av den svenska tobakskohorten – SWETOC.

Den svenska tobakskohorten syftar till att sammanställa och regelbundet uppdatera tobaksinformation i en unikt nationell databas för forskning. Med longitudinella tobaksregistreringarna kommer vi att ha bättre möjlighet att studera samband mellan snusning och rökning än vad som tidigare har varit möjligt.

Vårdgivare: Folktandvården Stockholms län AB
Presentatör/talare: Eva Nordendahl

6. Patienten som medskapare

Patientens och närståendes delaktighet är en grundläggande förutsättning för säker vård. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Vården blir säkrare om patienten är välinformerad, deltar aktivt i sin vård och kan påverka vården utifrån sina önskemål och förutsättningar.

a) Från "Kom tillbaka om du inte blir bättre" till Safety-netting- erfarenheter från en samskapande forskningsintervention med målet att minska diagnostiska fel i primär och öppenvård.

Under detta seminarium kommer vi att ta upp frågan om diagnostiska fel, öva på safety-netting och dela erfarenheter om hur vårdpersonal och patienter kan samarbetat i proaktiv safety-netting för att minska risken för diagnostiska fel i primärvård och på akuten.

Vårdgivare: Boo Vårdcentral SLSO och Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Presentatör/talare: Rita Fernholm och Kiku Pukk Härenstam

b) Patient- och närståenderåd för ökad patientdelaktighet och inflytande i vården.

Från tankar och ambitioner om ökat inflytande från patienter och närstående till formandet av patient- och närståenderåd.

Vårdgivare: Södersjukhuset
Presentatör/talare: Anna Raczko, ordförande, patient- och närståenderådet

c) Vi behöver prata om livet! Livsfilosofi i rehabilitering.

Sedan 15 år tillbaka har filosofiska och existentiella samtal använts av både personal och patienter. Det har kompletterat, fördjupat och förädlat en redan välfungerande verksamhet.

Vårdgivare: Aleris Rehab Station i samverkan med Stiftelsen Spinalis
Presentatör/talare: Malin Sallstedt